• އާޓިފިޝަލް ގަސްތަކެވެ
  • އާޓިފިޝަލް ކައިވެނީގެ ގަސްތަކެވެ
  • ކައިވެނީގެ ޒީނަތްތެރި ގަސްތަކެވެ
  • އާޓިފިޝަލް ކައިވެނީގެ ގަސްތަކެވެ
  • އާޓިފިޝަލް ޕްލާންޓް ވޯލް

އާޓިފިޝަލް ގަހެއް

އާޓިފިޝަލް ގަހެއް

އާޓިފިޝަލް ޗެރީ ބްލޮސަމް ގަސްތަކެވެ

ވިސްޓޭރިއާ ގަހެވެ

އާޓިފިޝަލް ޒައިތޫނި ގަހެވެ

އާޓިފިޝަލް ފިކަސް ބެނިއަން ގަހެވެ

އާޓިފިޝަލް ޕާމް ގަސްތަކެވެ

އާޓިފިޝަލް މެޕަލް ގަސްތަކެވެ

އާޓިފިޝަލް ޕައިން ގަސްތަކެވެ

އަހަރެމެންގެ ތެރެއަށް ހިނގާށެވެ

ޑޮންގްވާން ގުއަންސީ އާޓިފިޝަލް ލޭންޑްސްކޭޕް ކޯ ލިމިޓެޑަކީ ޕްރޮޑަކްޓް ޑިޒައިން، ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޕްރޮޑަކްޝަންގެ އިތުރުން މޯލްޑް ޑިޒައިން އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޓަގްރޭޓް ކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް މެނުފެކްޗަރެކެވެ. ޗައިނާގެ ގުއަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސްގެ ޑޮންގްވާން ސިޓީގައި ހުންނަ ރަށެކެވެ.
ތަޖުރިބާކާރު އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޒައިން ޓީމަކާއި ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމަކާއެކު އެކި ބާވަތުގެ ކްލައިންޓުންގެ އެކިއެކި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތައް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެތައް ޤައުމުތަކަށާއި ސަރަޙައްދުތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޔޫރަޕާއި، އެމެރިކާއާއި، މެދުއިރުމަތި، އެފްރިކާ، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އިރުމަތީ ދެކުނު އޭޝިޔާއަށް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފިން.

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި، ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި، އެކަށީގެންވާ އަގާއި، ސްޓައިލިޝް ޑިޒައިންތަކާއެކު، އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ކައިވެނީގެ ޒީނަތްތެރިކުރުމާއި، އިންޑޯ އަދި އައުޓްޑޯ ޑެކަރޭޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ.
ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ކްލައިންޓުންނާއި ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާތަކާއި ރައްޓެހިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅައިގެން އެއްބާރުލުމާއި ދެފަރާތުގެ ފައިދާ ހޯދުމަށް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.

ފީޗާ ޕްރޮޑަކްޓްސް

އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭގޮތުން

ޑޮންގްވާން ގުއަންސީ އާޓިފިޝަލް ލޭންޑްސްކޭޕް ކޯ ލިމިޓެޑަކީ ޗައިނާގައި 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ އާޓިފިޝަލް ޕްލާންޓްސް ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ފޯކަސް ކުރަމުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ފެށި ނަމަވެސް މިހާރު މިވަނީ ޗައިނާގެ އާޓިފިޝަލް ޕްލާންޓްތަކުގެ ސިނާއަތުގައި ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ސަޕްލައިއަރަކަށް ވެފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެކްޓްރީއަކީ އާޓިފިޝަލް ޗެރީ ބްލޮސަމް ގަސް ,ޕާމް ގަސް , ވިސްޓޭރިއާ ގަސް, ސެންޓަރޕީސް ގަސް,ޒައިތޫނި ގަސް ,މާ ފާރު,ގަސްގަހާގެހި ,ކައިވެނީގެ ޒީނަތްތެރިކުރުން ފަދަ އާޓިފިޝަލް ގަސްތައް ތަރައްގީކޮށް އުފެއްދުމަށް ޚާއްޞަ ފެކްޓްރީއެކެވެ